+91497 2822923 chintech@chintech.ac.in

LATEST NEWS

MCA LE ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പ്രിന്റ് ചെലാൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഫോം പ്രിൻറ് എടുത്ത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ 1000 രൂപ ഫീസ് അടക്കുക.പണമടച്ചതിനു ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചെലാൻ നമ്പർ ചേർത്ത് അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫീസ് അടച്ച ചെലാനും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ഡയറക്ടർ, LBS, നന്ദാവനം, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം,695033 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിയോ അയക്കുക.. കവറിനു പുറത്ത് എം സി എ (LE) കോഴ്സ് 2018-19 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ജൂൺ 22ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരിക്കണം | Ms Roshini R, secured top position in MCA 2014-17 Batch University Examination | Chintech bagged top ranks in 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 and 2006 | Last date for KMAT Application is on 25th June 2018. Apply at www.kmatkerala.in | For KMAT free orientation classes including sample questions and answer key - Call 9495277800 or click here for online registration | MCA Entrance Exam 2018 - free orientation class - Call 9446090922 for registration | CLICK HERE to enroll your name for MCA Entrance examination Help Portal Campus Interview : Godsmatthew Trading Co P Ltd, Coimbatore selected 12 students from MBA

Admissions 2018New KMAT-MBA Entrance postponed to 08.07.2018. Apply Now.(Last Date 25th June 2018)

Check your Admission Status

Scholarships for MBA/MCA

New MCA Entrance (Lateral Entry). Click Here to Apply
Last date :21.June.2018
New MCA Entrance (3 year). Click Here to Apply

MCA LE ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുകളിൽ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പ്രിന്റ് ചെലാൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഫോം പ്രിൻറ് എടുത്ത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ 1000 രൂപ ഫീസ് അടക്കുക.പണമടച്ചതിനു ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചെലാൻ നമ്പർ ചേർത്ത് അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫീസ് അടച്ച ചെലാനും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ഡയറക്ടർ, LBS, നന്ദാവനം, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം,695033 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിയോ അയക്കുക.. കവറിനു പുറത്ത് എം സി എ (LE) കോഴ്സ് 2018-19 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ജൂൺ 22ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരിക്കണം CALL 9446090922 FOR ANY HELP
s

H H Swami Chinmayananda

The Chinmaya Mission founded by H H Swami Chinmayananda in 1951, is the nucleus of a mighty global movement of spiritual renaissance encompassing a wide range of spiritual educational and charitable activities. Chinmaya Institute of Technology , Kannur, Kerala, is a Professional Institute established by Chinmaya Mission Educational and Cultural Trust, Kannur as a Golden Jubilee project of Chinmaya Movement. Chinmaya Mission offers education with a difference through Chinmaya Vision Programme which integrates the best in our culture and philosophy with academic excellence.

Chinmaya Mission currently runs:

Chinmaya Vishwavidyapeeth-A University in the fields of Sanskrit, Indic Wisdom and Performing Arts : 3 Harihar schools for poor village children in Himachal Pradesh, Andhra Pradesh and Kerala : 72 Chinmaya Vidyalayas with over 75000 children in various states in India : An International Residential School at Coimbatore : Professional & Arts and Science Colleges : Chinmaya Institute of Higher Learning and Chinmaya Mission Hospital,Bangalore : The Chinmaya Institute of Nursing (CHIN) is a sister institution of the Chinmaya Mission Hospital: Chinmaya International Foundation (CIF)-the Academia of Sanskrit Research and Indology, the academic and research wing of Chinmaya Mission Worldwide : Chinmaya Naada Bindu (CNB), a residential Gurukul for Indian Performing Arts.

Chinmaya Institute of Technology, the paragon of quality education in the country since decades has been expediting their advancement in expertise and efficiency to bring up the institute as one of the pre-eminent in the country. The whole idea is to commingle learning with initiation, exploration and experimentation within an enticing environment. Besides having world class amenities, making learning a pleasurable experience, is what the pristine, salubrious ambience of the campus is meant for, the unique class is palpable and is ubiquitous in the campus. The institute not only endows good campus and state of the art facilities to the students but also aims at making them competent which in turn make them leaders and trendsetters in their respective fields, especially in this age of exacting competition. For this very reason the institution has encapsulated a range of opportunities for its pupils including industrial visit, internship programs and placement opportunities like campus recruitments.

Regular industrial visits amid sublime teaching sessions are scheduled for the students for an on job experience apart from the theoretical academical inputs. This will help them to grasp the pulse of the field they had opted to study. The on job internship programs will directly help the students to pave their way to build a superlative career. The Chinmaya Institute of technology has pacts with multinational conglomerates like Tata, L&T,Sutherland, Maruti Suzuki and many others to roll in our students as intern. A fair share of our students are being absorbed by these companies right after the internship programme, for students, this is not less than a boon. A list of reputed companies are showing their keen interest to conduct campus recruitments at Chinmaya Institute of technology each year. We are extremely proud to have such a conspicuous recognition to our pedagogy.

The school of management studies functions along with the Chinmaya Mission Trust is already a paradigm of edification quality and erudition. The Chinmaya business school affiliated to Kannur University is a reputed institution in northern Kerala now. The primary mission of the school is to mould our students to internationally competent business administrators filled with potential and make them ready for the job. We had envisioned the future possibilities and anticipated changes in the business world and our expert faculties always assure the quality of the training. It will be a privilege for our students to be under such an exemplary tutelage. Our high ratio of university toppers every year underlines it.

At our business school students can avail MBA courses in a range of streams. Our MBA streams comprises Marketing, Finance,Human Resources, Tourism and Hospitality Management, Healthcare Management, Banking and Insurance Management,Retail Management Airline and Airport Management. In spite of these streams more specializations in MBA are underway. A fair share of our students are finding their chairs at multinational conglomerates right after their internship programs, besides that a handful of reputed companies are keen to accept our invitation to conduct campus recruitment at the end of every academic year which is not less than a boon to our students.

School of CS & IT was started in the year 2002 with a handful of students aspiring MCA under Kannur University. The department aims at Global Excellence and Local Relevance in higher education that tracks changes in IT education sector around the world. The institute has pursued assertively a set of academic strategies designed to extend the reach of information technology and computer science offerings geographically. The department always keep in pace with the emerging trends in information technology marketplace thereby to make sure the students are competitive, employable and job ready. School of CS&IT has the intellectual capital with highly qualified faculty members serving technology-based education delivery systems. Most of the faculty members are pursuing research to be competitive enough as the area of research and development is rapidly expanding in the IT sector. Students are given hands-on experience to explore the computing disciplines both in hardware and software to more successfully prepare themselves for promising career.

Our students consistently secure University ranks in MCA Examinations conducted by Kannur University. We secured University rank consistently from 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Students are placed in various IT giants like Infosys, TCS, Wipro Technologies, Hewlett-Packard, Sapient, Manhattan Associates, IBM, SBI, Mphasis, Accenture, US Technology, I-Flex Solutions, Perot Systems, ACS, Merill Lynch, Singapore, Subex Azure Limited, Microland, MindTree Ltd, Thinkcore Technologies, Ubix Systems Marketing Pvt, IBS Software Services Pvt, QUEST.

Swami Swaroopananda-HEAD, CHINMAYA MISSION WORLDWIDE
May Gurudev’s message and His Grace continue to pervade the efforts of each and every one associated with this prestigious institute. I wish CHINTECH the best of opportunities to expand and deliver its distinctly life-enhancing education to all the youth of this again-rising nation.

STUDENT TESTIMONIALS

RECRUITERS